< Tilbage

Referat fra generalforsamling 200922-04-2009 - 11:26

Referat fra den ordinære generalforsamling i Dressurens Venner tirsdag den 21. April 2009 på Christiansborg ridebane i København.

Foreningens formand, H.K.H. Prinsesse Benedikte, bød velkommen til medlemmer, sponsorer og gæster, der overværede foreningens generalforsamling på ”Hu-sarloftet” på Christiansborg Ridebane.

Ad 1 - Valg af dirigent: Formanden foreslog advokat Carsten Lorentzen som dirigent.  Der var ingen andre forslag, og Carsten Lorentzen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsorden.

Ad 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år: Formanden aflagde beretningen, der blev taget ad notam af generalforsamlingen.

Ad 3 - Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse:Statsautoriseret revisor Eskild Black Pedersen fremlagde regnskabet, der blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 4 - Valg af bestyrelsesmedlemmer:På valg var Bent Neergaard og Poul Fabricius-Bjerre, der ikke ønskede at modta-ge genvalg.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Ole Lindgreen, Kongevejen 58B, 3480 Fredensborg og Hans-Christian Matthiesen, Avderødvej 61, Karlebo, 2980 Kokkeda.l

Bestyrelsen består herefter af: H.K.H. Prinsesse BenedikteCarsten Lorentzen, Hanni Toosbuy Kasprzak, Jon D. Pedersen, Mette Ahlefeldt-Laurvig, Ole Lindgreen og Hans-Christian Matthiesen.

Ad 5 - Valg af revisor:KPMG blev genvalgt.

Ad 6 - Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer: Der blev ikke fremsat bemærkninger under dette punkt.

Ad 7 - Eventuelt:Generalforsamlingen blev herefter hævet.

København, den 22. april 2009

Carsten Lorentzen (Dirigent)

< Tilbage